Общи условия и Политика на поверителност

I. Общи положения

Чл.1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на и Фаворит Спорт БГ ООД
предоставяните чрез тях услуги, уреждат отношенията между Фаворит Спорт БГ ООД
(наричано по-долу за краткост Доставчик) и всяко лице (наричано по-долу за краткост
Потребител), което ползва интернет страница и/или услугите, предоставяни чрез нея. По
смисъла на настоящите Условия, Интернет страница на Фаворит Спорт БГ ООД е страницата
https://fitnessnovapan.com .
Чл.2. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата и се считат за приети от
Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в
съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.
Чл.3. Публикуваната информация в https://fitnessnovapan.com е общодостъпна в интернет.

II. Потребители
Чл.4. Потребители по смисъла на настоящите Условия са една категория:
ал.1. нерегистрирани потребители (гости).
Чл.5. Фаворит Спорт БГ ООД обработва личните данни на физическите лица, при спазване на
изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива
на защита. Повече за обработването на личните данни може да научите в обявената Политика
за поверителност.

III. Поръчка
Чл.6. След кликане на бутона „Купи“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи
се в „Пазарската кошница“.
Чл.7. За осъществяване на поръчка до електронния магазин, е необходимо потребителя да
посочи:
– Валиден e-mail адрес;
– Адрес за доставка на стоката и фактуриране;
– Лични данни– двете имена и телефон за контакт;
– Съгласие с общите условия;
Това действие има правно обвързваща сила, като потребителят получава потвърждение за
получена поръчка на посоченият e-mail адрес, с което се счита, че договорът е сключен, но това
все още не задължава доставчика да достави поръчаната стока.

Чл.8. В случай, че поръчаната стока е с изчерпана наличност, доставчика уведомява
потребителя в рамките на 2 работни дни за това и ако потребителя не се съгласи поръчката да
се отнесе за друга стока, поръчката може да бъде анулирана.
Чл.9. Поръчки в електронния магазин Fitnessnovapan.com се приемат 24 часа в денонощието,
всеки ден.
Чл.10. Потребителя има право да откаже направена поръчка, по телефона или чрез електронно
писмо (имейл) до следният имейл: contact@fitnessnovapan.com , без да е необходимо да упоменава
причини за отказа, като каже или впише двете си имена и номера на поръчката.

V. Условия за пазаруване – цена и начин на плащане
Чл.11. Артикулите в онлайн магазин Fitnessnovapan.com следват да бъдат закупени от
потребителите на обявените в съответната валута цени и при настоящите условия.

VI. Гаранция
Чл.12. За всяка закупена от онлайн магазина стока потребителят може да ползва предвидената
в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с
договора за онлайн продажба.
Чл.13. В допълнение и извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска
гаранция.

VII. Право на рекламации
Чл.14. Съгласно Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия,
потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката,
несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията
се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на
рекламация потребителят може да претендира заменяне на стоката с нова или отбив от
цената.
Чл.15. В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени,
като са спазени следните условия:
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, наранена, ползвана).
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай че е имало включени
такива.
Чл.16. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на
стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата
на куриерската фирма, която потребителя избере да използва.

Когато клиентът върне стоката на продавача и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е във вид , в който е била изпратена на клиента. Била е монтирана вече или употребявана. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката е махана или е нарушена цялостта на поставени от Продавача стикери. Липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката, то тогава Продавачът има право:
– да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно.
– да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок , в който клиента да си я вземе обратно.
– да не върне цялата сума на, за да може със задържаната сума да приведе уреда в чисто нов търговски вид.
Продавачът не носи отговорност за съхранението на стоката в случай , че клиентът реши да не си я вземе обратно.

VIII. Условия за копиране на информация
Чл.17. Фаворит Спорт БГ ООД дава право на собственици на други сайтове и потребители да
публикуват връзки към онлайн магазин Fitnessnovapan.com.
Чл.18. Забранява се копирането на текстове и снимки от Fitnessnovapan.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на Фаворит Спорт БГ ООД или без да се цитира източникът, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин
Fitnessnovapan.com като „онлайн магазин Fitnessnovapan.com“ е линк към https://fitnessnovapan.com .

Чл.19. Фаворит Спорт БГ ООД не предоставя и не прехвърля по какъвто и да начин на
Ползвателя или Клиент изрично или косвено право върху патенти, авторски права, търговски
марки, или информация (в това число търговска тайна) и каквито и да било други Права на
интелектуална собственост притежавани, ползвани или държани на правно основание от
Фаворит Спорт БГ ООД.

IX. Отговорности и задължения
Чл.20. Електронен магазин Fitnessnovapan.com не носи отговорност при изчерпване на
количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на
наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката
до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.
Чл.21. В случай че няма възможност да бъде осигурен желаният от Вас артикул или се
предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез
телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни
артикули.

X. Заключителни разпоредби
Чл.22. Фаворит Спорт БГ ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи
Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да
уведомява Потребителите.
Чл.23. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република
България законодателство.
Чл.24. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по
взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора
за решаване от компетентен съд.
Чл.25. В случай че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за
противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина
неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите
разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите
разпоредби.